Historie

Historie


Het studentenleven in Wageningen ontstond tegelijkertijd met de oprichting van de Hogere Landbouwschool. Een vereniging alleen voor katholieken was er in het begin nog niet, waar in die tijd wel behoefte aan was. Zodoende werd op 7 november 1910 Katholieke Studentenvereniging Sint Franciscus opgericht. De leden van de vereniging kwamen bij elkaar om door gesprekken, cursussen en godsdienstige bijeenkomsten hun katholieke geloof beter te kunnen begrijpen.

De eerste jaren
De vereniging telde in het begin 20 leden. Als wapen werd voor een ring en een kruis gekozen; de ring als symbool voor trouw en het kruis als teken van geloof. Na een lastige groei in de eerste paar jaren, werd KSV Franciscus in 1922 toegelaten tot de Unie van Katholieke Studentenverenigingen. 


Ontplooiing
De katholieke gemeenschap onder de studenten van Wageningen breidde zich uit en het ledenaantal groeide. Ook kregen vrouwen de mogelijkheid om zich aanmelden bij de vereniging. Het groeiende ledenaantal bracht het probleem van ruimtegebrek met zich mee. Na verschillende ruimtes te hebben bezet, konden de leden van 1928 hun plaats innemen in de voormalige pastorie aan de Heerenstraat. Hier, in het Heerenstraatje, was genoeg ruimte om als vereniging te groeien en zich te ontplooien. Het lidmaatschap van Franciscus kon verkregen worden via een verplichte kennismakingstijd.


De donkere jaren
De Duitse inval van mei 1940 zorgde ervoor dat Wageningen geëvacueerd moest worden. De stad werd blootgesteld aan heftige beschietingen en ander oorlogsgeweld. Toen de Franciscanen terug konden keren naar hun Heerenstraatje, bleek dat ook de kroeg had geleden onder de beschietingen. Met de reparatie van de sociëteit werd besloten om het gebouw tegelijkertijd te verbouwen, omdat het toch langzamerhand te klein werd voor het aantal leden. In 1942 besloten de Duitsers dat het bestaan van studentenverenigingen in Nederland niet samen ging met de gedachte over de vrije meningsuiting (of: de absentie daarvan). Zodoende werd Franciscus gesloten tijdens de oorlogsjaren. Veel Franciscanen gingen in het verzet en boden hulp aan onderduikers. Een gedenksteen is tegenwoordig nog steeds te vinden bij de entree van de huidige sociëteit. 

Vrouwen en St. Franciscus
Op 30 januari 1953 werd de ondervereniging "Ditae" opgericht. Deze ondervereniging was bedoeld voor de vrouwelijke leden van St. Franciscus Xaverius, onder de zinspreuk Distinctae sed non separatae. Dit betekent: "onderscheiden doch niet gescheiden". Deze ondervereniging stelde zich ten doel de vrouwelijke belangen in de verenigingen te behartigen door te streven naar een grotere zelfstandigheid. In de praktijk betekende dit dat vrouwelijke leden tot 23.00 in de kroegzaal mochten verblijven, maar daarna een ander onderkomen moesten zoeken. In de loop der jaren werden deze regels minder streng. Zo mochten vrouwen steeds langer in de kroegzaal blijven en uiteindelijk waren er helemaal geen beperkingen meer ten opzichte van de mannelijke leden.

Cantil
Landelijk groeide het aantal studenten, zo ook in Wageningen. KSV Franciscus kon in de huidige sociëteit geen plaats meer bieden aan het groeiende ledenaantal. Op 30 oktober 1965 werd de eerste steen van de nieuwe – en tevens de huidige – sociëteit gelegd op de Stadsbrink. Op 5 april 1967 werd Sociëteit Cantil feestelijk geopend. 
Met de verhuizing naar de nieuwe sociëteit werden veel tradities en mores opnieuw bekeken en werden er vele afgeschaft. Zo werd bijvoorbeeld het dragen van een das, wat voor die tijd verplicht was, steeds minder streng nageleefd. Het eerste jaar dat in het nieuwe gebouw de introductietijd doorliep, was het laatste jaar dat kaalgeschoren werd. De tijden veranderden.

De laatste ontwikkelingen
In 1973 kwam het Aller Heiligen Convent (AHC) tot stand. Het AHC werd opgericht als vervangen van de Unie van Katholieke Studentenverenigingen. Het katholieke karakter kwam steeds meer op de achtergrond en Augustinus (Leiden) en Thomas (Amsterdam) zagen van het lidmaatschap af. Tien jaar later trad ALSV Quintus (Leiden) toe bij het AHC, wiens voorbeeld later werd gevolgd door L.A.N.X. uit Amsterdam.

In 1987 overleed kardinaal Alfrink. Dhr. Alfrink was in totaal 26 jaar beschermheer van St. Franciscus Xaverius geweest. Twee jaar later werd Mgr. Drs. J.B. Niënhaus, hulpbisschop van Utrecht, tot nieuwe beschermheer benoemd. Na diens overlijden in 2001 werd Henk Janssen OFM aangesteld als beschermheer. Tegenwoordig is hij nog steeds nauw betrokken bij de vereniging.

Tegenwoordig is K.S.V. St. Franciscus Xaverius een bruisende, grote en actieve studentenvereniging die veel actieve leden heeft. Vele mores werden nieuw leven ingeblazen en zo wordt het studentikoze kroegleven in stand gehouden. De oorspronkelijke katholieke grondslag is steeds meer naar de achtergrond verdwenen. Dit betekent echter niet dat de katholieke achtergrond van geen enkele betekenis meer is. Ieder jaar wordt de Dies Natalis en de inauguratie van de eerstejaars voorgegaan door een mis in de katholieke kerk van Wageningen, onder leiding van de beschermheer of de studentenpastoor. Ook wordt iedere Algemene Ledenvergadering begonnen met een christelijke groet.

Terugkijkend op het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat K.S.V. St. Franciscus Xaverius een bewogen geschiedenis kent. Of de toekomst ook bewogen zal zijn, is niet te voorspellen. Echter, met het oog op de jaarlijks groeiende aanwas van nieuwe leden biedt de toekomst mooie perspectieven. 

Onze sponsoren